از عنوان معلومه که کلی نوشته بودم نه؟ از این مدلای از هر دری سخنی طور.
پرید؟
نه
ctrl+A 
همه رو پاک کردم.
بهتره این جا روزانه ننویسم که مثل وبلاگ قبلی بیان رو دچار جراحت نکنم!
روزانه هامو تو کانالم مینویسم. "لینکش"
ورود برای عموم آزاد است:|